ניהול עיזבון

כאשר אדם נפטר ויורשיו לא יכולים לנהל בעצמם או לחלק כראוי את עזבונו, יכול שיתמנה להם מנהל עיזבון אשר יכנס את נכסי העיזבון ויבצע את חלוקת נכסי העיזבון בין היורשים. זאת, ע"פ הקבוע בחוק הירושה, תשכ"ה-1965, בסעיפים 120-78. את הבקשה למינוי מנהל עיזבון יכול להגיש כל אחד מן היורשים, כאשר אישור מינויו ייעשה רק במידה ויש צורך ממשי בעבודתו. מקרים שכיחים בהם יש צורך במינוי מנהל עיזבון הינם סכסוך בין היורשים, עיזבונות מורכבים עליהם רובצים חובות, ועוד. בתקנות הירושה, תשנ"ח-1998, קבועות כל ההנחיות בדבר אופן בקשת הבקשה למינוי מנהל עיזבון.

תפקידו של מנהל העיזבון הוא לנהל את כלל נכסי העיזבון במקום היורשים. בתוך כך, מנהל העיזבון יבחן מהם נכסי העיזבון, יפעל לאיתור נכסי עיזבון נוספים, ישמור וינהל את נכסי העיזבון באופן שוטף (דוגמת נכס מושכר), יגבה חובות מצדדים שלישיים שהיו חייבים כספים או זכויות למנוח, יגיש תביעות בשם המנוח ויהא רשאי לעשות כל פעולה אחרת הנדרשת מעצם תפקידו כמנהל עיזבון של נפטר. בשלב שני מוטלת על מנהל העיזבון החובה לסלק חובות לנושי המנוח באמצעות כספי העיזבון – מנהל העיזבון יפרסם הודעה לנושים, יברר את התביעות כנגד העיזבון ויפרע את חובותיו. לאחר פירעון חובות העיזבון, יפעל מנהל העיזבון לחלק את כספי העיזבון הנותרים בין היורשים. החוק קובע מספר פעולות אשר על מנת לבצען נדרש אישורו של בית המשפט. דבר נוסף הקבוע בחוק, הינו סדר העדיפות בין חובות העיזבון, החוק קובע כי בראש הרשימה עומדות ההוצאות הכרוכות בהלוויית המוריש ובקבורתו, אותם יש לשלם תחילה, ולאחר מכן סילוק חובות לעובדים ככל שהיו כאלו, תשלומי מיסים, מזונות וכדומה.

בנוסף, באחריות מנהל העיזבון להגיש דו"חות בכל ענייני העיזבון לאפוטרופוס הכללי לצורכי פיקוח, ולהעביר לו כל ידיעה הנדרשת על פיו. בתוך כך, מתוקף תפקידו כמנהל עיזבון, לאדם או הגוף הממונה יש אחריות בדבר אופן ניהול העיזבון וככל שיפר חובות המוטלות עליו על פי דין, יהיה ניתן להעמידו לדין.

מנהל העיזבון יכול שיהא אדם פרטי, תאגיד או האפוטרופוס הכללי. הדרך לבחירת מנהל עיזבון יכולה להיעשות בכמה דרכים. ראשית, אדם יכול לצוות בצוואתו על מינוי של מנהל עיזבון ספציפי. שנית, היורשים יכולים להסכים יחד על מינויו של אדם מסוים לתפקיד. שלישית, המינוי יכול להיעשות ע"י בית המשפט, זאת במידה ולא מונה אדם ספציפי בצוואה ואין הסכמה בין היורשים. תפקידו של מנהל העיזבון יכול להיות זמני או קבוע – עד לחלוקת כלל נכסי הירושה ליורשים וסיום ההליך.

גלילה לראש העמוד