חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ”ג – 1963 (“החוק“) עוסק במיסוי זכות במקרקעין וזכות באיגוד מקרקעין, בעת מכירה, רכישה או העברה.
חוק המיסוי עוסק במס שבח ובמס רכישה ומוטל על זכויות מקרקעין בישראל, לרבות ביהודה ושומרון.

מקרקעין הם מגרשים, בתים, בניינים וכל המחובר חיבור קבוע לקרקע. זכות במקרקעין היא זכות לבעלות, חכירה העולה על 25 שנים, זכות הרשאה וגם זכות באיגוד מקרקעין.
מס שבח הוא המס החל על מי שמוכר או מעביר בתמורה או שלא בתמורה זכות במקרקעין. מס זה מוטל על הרווח הריאלי במכירת זכות במקרקעין. בעבר הוטל אף מס אינפלציוני בשיעור של 10% על עליית הערך שנבעה מעליית המדד. שיעור מס השבח, על הרווח הריאלי שנבע במכירה, השתנה לאורך השנים, וכיום עומד על 25% במכירה רגילה ממוכר מרצון לקונה מרצון.

במכירת דירת מגורים יחידה (מוכר שאין בבעלותו דירת מגורים נוספת בישראל) חל פטור ממס שבח עד לסכום של כ- 4.5 מיליון ₪, בכפוף לכך שלא קיימות זכויות בנייה שלא נוצלו בקשר עם אותה הדירה.
מי שמוכר דירה ובבעלותו שתי דירות ויותר, ישלם מס ליניארי מוטב, קרי מס שבח מופחת באופן יחסי לתקופת הבעלות באותה הדירה.
בהעברת זכות מקרקעין במתנה, בירושה או בגירושין, חלים פטורים שונים לפי העניין.

מס רכישה – מס זה מוטל על רוכש זכויות במקרקעין,
סעיף 9 לחוק קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה..מס הרכישה הנו בשיעור (אחוז מסוים) משווי המכירה. בנכסי מקרקעין שאינם מהווים דירת מגורים, שיעור המס קבוע לכל השווי ואילו בדירות שישמשו למגורים שיעור המס מדורג. רכישת דירת מגורים יחידה בסכום שאינו עולה על כ- 1.7 מיליון ₪ לא תחויב במס רכישה (מדרגת מס הרכישה עד לסכום זה היא אפס).

היטלי השבחה ופיתוח – בעת מכירת נכס או בעת קבלת היתר בנייה עשוי להיות מוטל חיוב של היטלי השבחה ופיתוח. היטלי השבחה חלים מכוח התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, תשכ”ה – 1965, וזאת אם במהלך תקופת הבעלות או החכירה בנכס הנמכר נכנסו לתוקפן תכניות בניין עיר שהשביחו והעלו את ערכו של הנכס. תוכניות משביחות הן תוכניות אשר מוסיפות לנכס זכויות בנייה שלא היו קיימות בזמן שנרכש, או שהביאו לשינוי יעוד הנכס באופן שהעלה את שוויו וכיו”ב. היטל השבחה חל גם אם ניתנה הקלה או שהותר שימוש חורג בנכס. גובה היטל ההשבחה הוא בשיעור של 50% מעליית השווי שחלה כתוצאה מהתוכנית המשביחה.