מכירה ורכישה של נחלות ומשקים

נחלה חקלאית היא נכס מורכב ביותר, שמאגד בחובו זכויות מגוונות; הנחלה מורכבת מחלקה א' – לרוב 2.5 דונם המיועדים למגורים, חלקה ב' – שטח חקלאי אשר במרבית המקרים הנו מצוי בצמוד וברצף לחלקה א', וחלקה ג' – שטח חקלאי המשותף לבעלי הנחלה יחד עם יתר בעלי הנחלות במושב, המיועד לעיבוד ולגידול חקלאי משותף. בנוסף, בעלי הנחלה הנם חברים באגודת המושב שהנה לרוב אגודה חקלאית שיתופית, והנם זכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של האגודה.

בטרם התקשרות בהסכם מכר או רכישה של נחלה, יש לערוך בדיקות לבחינת המצב המשפטי והתכנוני של המשק, וכן לבחון מהם תנאי הקבלה שיידרשו מטעם אגודת המושב לקבלת הרוכשים כחברי אגודה במקום המוכרים.

הזכויות בנחלה הן לרוב זכויות בר רשות; בעלי הנחלה הם ברי רשות מטעם אגודת המושב, ואגודת המושב קשורה בהסכם הקרוי הסכם משולש – הסכם הנערך עם רמ"י כבעלי קרקעות המושב, הסוכנות היהודית אשר חוכרת את המקרקעין ואגודת המושב כבר רשות.

קיימים אם כן שלושה גורמים מרכזיים המנהלים את רישומי הזכויות של הנחלות, רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית ואגודת המושב. כאשר נרקמת עסקת מכר של נחלה, יש לפנות לשלושת הגורמים לקבלת אישורים. המושב מנפיק אישור הרכב נחלה, הכולל את שטחי הנחלה השונים, מבנים המצויים בנחלה ובעלי הזכויות בה. רמ"י והסוכנות היהודית ימציאו אישורי זכויות, דהיינו מי רשום בספריהם כבעלי הזכויות בנחלה, והאם הוטלו משכנתאות, שעבודים, עיקולים וכיו"ב על הזכויות בנחלה.

לרוב קיים גוף מיישב נוסף כגון הפועל המזרחי, או גופים אחרים, שאף הם מנהלים רישומים בקשר עם בעלי הזכויות בנחלה;

בטרם התקשרות בהסכם מכר יש לבחון האם יש חריגות בנייה בנחלה, במידה וקיימות חריגות לא ניתן יהיה להשלים את עסקת המכר בטרם הסדרת החריגות, מה גם שבעלי הנחלה צפויים לקנסות, דמי שימוש ראויים ותשלומים נוספים בגין החריגות.

הסכם רכישת נחלה הוא לרוב הסכם מותנה, לאחר שהצדדים חותמים על ההסכם, הקונים מבקשים להצטרף כחברים באגודת המושב, עוברים מבחני קבלה וראיון בפני וועד האגודה, ורק לאחר שהאסיפה הכללית מאשרת את הצטרפותם לאגודה, הסכם המכר משתכלל ונכנס לתוקפו.

לאחר שהסכם הרכישה נכנס לתוקפו, במסגרת ההליכים מול רמ"י לאישור המכירה, נדרשים המוכרים ע"י רמ"י לעמוד בתשלום דמי רכישה. תשלום זה מטרתו שינוי מעמד בעלי הנחלה ביחס לחלקת המגורים, מברי רשות לבעלי זכות חכירה מהוונת. שינוי זה הוא מהותי ואף דרמטי עבור הקונים, שזוכים עקב כך, בתום תהליך הרכישה שהנו ארוך ומייגע, לקבלת זכויות קנייניות בנחלה, זכויות המעוגנות אף ברישום בלשכת רישום המקרקעין.

גלילה לראש העמוד