כינוסי נכסים

כינוס נכסים הוא הליך משפטי הכולל למשל תפיסת נכס, או חברה, או תפיסת זכויות מסוימות, באופן שהשליטה באותו הנכס עוברת לידיו של כונס הנכסים – לרוב עורך דין או רואה חשבון הממונה על ידי הגוף השיפוטי. זאת, בכדי שיקבל את ההחלטות ויבצע את הפעולות במקומו של הבעלים, למטרה אשר נקבעה בכתב המינוי. כך למשל, אם מדובר בנכס המהווה בטוחה לחוב, מינוי כונס הנכסים בא להפקיע את השליטה בנכס מאת הבעלים, כדי שכונס הנכסים יוכל לנהל את הליך המכירה והמימוש של הנכס. במקרים רבים, הליך הכינוס מתנהל במקום בו נושה זכאי לפירעון חוב. במקרים אלו בתיווך כונס הנכסים, הנושה זכאי לממש רכוש של אדם פרטי, או חברה, ששועבד כבטוחה על חובות שלא שולמו.

במשפט הישראלי ניתן למנות כונס נכסים במספר דרכים אופייניות: מינוי כונס נכסים על ידי בית משפט בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי; מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל על ידי רשם ההוצאה לפועל, למימוש נכסים ומכירתם באמצעות הכונס כדי לפרוע חוב לטובת נושה. כך למשל, מי ששעבד במשכנתא נכס מקרקעין ולא עמד בתשלום, עלול למצוא את עצמו במצב בו נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל במסגרתו ממונה כונס נכסים, אשר מוכר את הנכס ופורע את חוב המשכנתא. בידי החייב נותרת יתרת שווי הנכס מדמי המכירה, לאחר ניכוי הוצאות ושכר טרחת הכונס.

אפשרות אחרת של כינוס נכסים הוא בהתאם להוראות דיני החברות, למימוש ואכיפת שיעבוד צף שהוטל על נכסי החברה. כאשר ממונה כונס נכסים לנכסי החברה, החברה "נמצאת בכינוס נכסים". כלומר, ניהול עסקיה של החברה נלקח מידי מנהליה ובעלי מניותיה ועובר לגוף חיצוני שמנהל אותה, ואשר קובע מי מספקי החברה יקבל תשלומים, האם החברה תמשיך לפעול או שמא הפעילות תמשך לזמן קצר כדי שהחברה תמכור מלאי שבידיה, או תממש את נכסיה ואז תחדל מלהתקיים.

במקרים בהם קיים נכס נדל"ן מוחזק בידי מספר בעלים בשיתוף, כאשר הבעלים אינם מצליחים לנהל את השיתוף באופן מוצלח ומתגלעים סכסוכים, בית המשפט ממנה כונס נכסים לחלוקת השיתוף בין השותפים. זאת, בין במכירת הנכס כולו לצד שלישי ובין בחלוקה בעין של הנכס בין השותפים הקיימים, ככל שניתן לחלק פיסית את הנכס בין השותפים בהתאם לחלקיהם היחסיים.

לעיתים ממונה כונס נכסים כדי לבצע פסק דין מורכב, כאשר ראש ההוצל"פ אינו יכול לפקח על ביצוע פסק הדין בהיותו מורכב ומחייב ניהול אישי ואינטנסיבי; במקרה כגון זה, כונס הנכסים בוחן את הדרכים החלופיות לביצוע פסק הדין, ממנה מומחים ואנשי מקצוע מטעמו, בוחן את התקציבים הנדרשים, ומדווח על פעולותיו לראש ההוצל"פ.

גלילה לראש העמוד