ייצוג דיירים בהתחדשות עירונית

בחירת עו"ד לייצוג בפרויקט התחדשות עירונית היא החלטה בעלת משמעות מרכזית להגנה על זכויות הדיירים, וכן לניהול וקידום התהליך המשפטי מול היזם. בעלי הדירות בבניין מתכנסים תחילה לבחירת נציגות אשר תהווה את הקטר מטעמם לייזום הפרויקט. נציגות הבעלים תמליץ על מספר עורכי דין לאסיפת בעלי הזכויות בבניין, והאסיפה תבחר את עוה"ד שייצג אותם בפרויקט. עם בחירתו, הנציגות יחד עם עוה"ד יקיימו מכרז יזמים ויבחרו יזם לתכנון וביצוע הפרויקט.

כאמור, עו"ד דיירים לרוב מלווה את בעלי הזכויות הקיימים בבניין כבר בשלב בחירת היזם ועד לסיום הפרויקט, קבלת טופס 4 ורישום הבית המשותף החדש בלשכת רישום המקרקעין. בשלב הטרומי, עוה"ד מסייע לבעלי הזכויות לבחון את ניסיון היזם ויכולותיו, כדי שהיזם שייבחר יהא בעל כישורים טובים למימוש הפרויקט המורכב של ההתחדשות העירונית.

עו"ד הדיירים מנהל משא ומתן עם ב"כ היזם לגיבוש הסכם התמ"א או הסכם פינוי בינוי, כדי להבטיח בין היתר, כי התמורות אשר הובטחו לבעלים מקבלות עיגון בהסכם, וכן כי ההסכם כולל את מלוא הבטחונות והערבויות לבעלי הדירות בהתאם לאופי הפרויקט.

בנוסף עוה"ד מסייע לדיירים לבחור מפקח מטעמם כדי שיבחן את התכנון ואת מפרט החומרים והמתקנים שהיזם מתחייב לבנות ולספק לשדרוג הבניין הקיים (תמ"א 38/1), או בבניית הבניין והדירה החדשים בפרויקט תמ"א 38/2 ופינוי בינוי. בשלבי התכנון תפקידו של המפקח יהא לבחון את הבקשה להיתר הבנייה, ובהמשך יבצע פיקוח עליון על בניית וביצוע הפרויקט.

הסכם תמ"א 38/1 יכלול ערבות ביצוע וערבויות נוספות, כמו גם פוליסת ביטוח להבטחת פיצוי בגין נזקים ככל שייגרמו למבנה הבניין או לבעלי הזכויות, בהתאם להמלצת יועץ ביטוח.

בהסכם תמ"א 38/2 או בהסכם פינוי בינוי יהיו הבעלים זכאים לערבות חוק מכר בגובה דירות התמורה החדשות ולערבות דמי שכירות, לצד ערבויות נוספות ופוליסות ביטוח כאמור.

עם גיבוש נוסח מוסכם של הסכם, יחתים עוה"ד את הדיירים על ההסכם ועל מסמכים נלווים נוספים, וכאשר יגובש הרוב החוקי הנדרש על פי החוק, יחתום גם היזם על ההסכם.
שכר טרחת עוה"ד משולם אומנם על ידי היזם, אך חובת הנאמנות של עוה"ד הנה לבעלי הזכויות ולא ליזם. הטעם לכך נעוץ בעובדה שתשלום שכר הטרחה הוא חלק מהתמורות שמקבלים הדיירים מהיזם במסגרת הפרויקט.

עם קבלת היתר הבנייה יצטרף גורם מלווה לפרויקט במטרה להעמיד ליווי פיננסי ליזם. בשלב זה, עוה"ד מטעם הדיירים בוחן את מסמכי הליווי, מתקן ומעיר את הערותיו, ובנוסף מחתים את בעלי הזכויות על מסמכי הליווי, בשים לב שבצד שיעבוד הזכויות הגורם המממן יעמיד את הערבויות לבעלי הדירות.

עו"ד הדיירים מלווה את הפרויקט עד להשלמת הבנייה ורישום הזכויות, בפיקוח משפטי על הפעולות המשפטיות המוטלות על היזם, ומסייע לבעלים בשמירה על זכויותיהם בהליכים המורכבים המאפיינים פרויקטים של התחדשות עירונית.

גלילה לראש העמוד