ייצוג יזמים בהתחדשות עירונית

במרבית הרשויות המקומיות קיימת שלוחה של הרשות להתחדשות עירונית, אשר בוחנת בין היתר, את תקפות מינויים של יזמים בפרויקטים שונים, כדי לוודא שמירת זכויותיהם של בעלי הדירות. מטעם זה חשוב כי כל יזם יתייעץ בעורכי דין מטעמו, עוד בשלבים המקדמיים והטרומיים של הפרויקט. זאת, כדי לוודא שמינויו נעשה באופן חוקי ומסודר, וכדי שלא יישא בהוצאות לקידום הפרויקט כל עוד אינו מבסס את מינויו באסיפת בעלי הדירות כדין.

עו"ד המייצג את היזם מסייע אם כן ליזם להיבחר על ידי אסיפת בעלי הדירות בהתאם לדרישות החוק ולנוהלי הרשות להתחדשות עירונית. חלק מהיזמים מעוניינים בעריכת הסכם בלעדיות (נון שופ) כבסיס לתחילת בדיקות, מדידות והוצאות בקשר עם הפרויקט, בכדי לוודא שמרבית בעלי הדירות מעוניינים בהנעת הפרויקט. מתפקידו של ב"כ היזם לערוך מסמך נון שופ הוגן השומר על זכויות היזם בצד זכויות הבעלים. בשלב המקדמי עו"ד היזם מנתח עם היזם את רישום הזכויות של הבעלים והיתכנות משפטית ראשונית לפרויקט, בשל מורכבות רישומית או אחרת הקיימת בחלק מהבניינים.

בשלב השני, עו"ד היזם מנסח הסכם ומנהל משא ומתן עם בא כוח בעלי הדירות לגיבוש נוסח הסכם מוסכם, שבו מפורטות התמורות לבעלי הדירות וליזם. לאחר חתימת ההסכם על ידי הרוב החוקי של בעלי הזכויות בבניין /נים, מבוצע דיווח בסיסי לרשויות המיסוי ועו"ד היזם רושם הערות אזהרה לטובת היזם.

עוה"ד מלווה את היזם בכל שלבי הפרויקט. לרוב מתעורר צורך בתיקון רישומים של בעלי הזכויות כגון השלמת רישום צווי ירושה, זיהוי תקין, קבלת הסכמת בעלי הערות אזהרה וכיו"ב, והכל כדי שניתן יהיה בסופו של יום לרשום את זכויות היזם ורוכשי דירות היזם באופן תקין. כמו כן, מלווה עוה"ד את שלבי הבקשה לקבלת היתר בנייה, לרבות בניהול המענה המשפטי להתנגדויות המוגשות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וסיוע בנושאים שונים בהם נתקל היזם.

עם קבלת היתר בנייה היזם מתקשר עם מוסד פיננסי המעניק הלוואה כספית לפרויקט. במסגרת זו עו"ד היזם יערוך משא ומתן לעריכת הסכם הליווי, ולאחר מכן ידאג לרישום משכנתא לטובת הגורם המממן ויסייע לעו"ד הבעלים בעריכת מסמכי הליווי הפיננסי והחתמת בעלי הדירות על מסמכי הליווי.

בפרויקטים כגון תמ"א 38/1 עו"ד היזם פועל לתיקון מסמכי הבית המשותף ברישום יחידה חדשה בטאבו, כלומר תת חלקה נפרדת, לה יוצמדו חלקים שונים מהרכוש המשותף וזכויות הבנייה.

עם קבלת טופס 4 יטפל עו"ד היזם בתיקון מסמכי הבית המשותף לשם רישום הבית המשותף החדש המבטא את הבניין החדש, רישום תתי חלקות המהוות את דירות הבעלים החדשות ותתי חלקות המיועדות לרוכשי דירות היזם. עד להשלמת הרישום בלשכת רישום המקרקעין, עו"ד היזם ינהל בספריו את רישומי הזכויות בבניין החדש, כמעין חברה משכנת, המאפשרת לבעלי הדירות בבניין החדש למכור את דירותיהם או לשעבדן במשכנתא.

גלילה לראש העמוד