הרשות להתחדשות עירונית

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית היא גוף ממשלתי ישראלי שהוקם על פי חוק הרשות הממשלתית – להתחדשות עירונית, תשע"ו- 2016 , אשר מטרתו להגדיל את היקף המימוש של מיזמי התחדשות עירונית. הרשות מובילה את תחום ההתחדשות ומסייעת במימון, בהדרכה מקצועית ובחקיקה.

התחדשות עירונית הינו תהליך מחולל צמיחה והתפתחות, המנסה להחיות את הרקמה העירונית הוותיקה לצד החדשה. ההתחדשות העירונית מתבצעת באזורים בנויים, המשמשים בעיקר למגורים, לתעסוקה ולמסחר, כאשר היא מתייחסת גם למרחב הציבורי שבין שימושים אלה .

לאור העובדה שבשנותיו הראשונות של חוק הפינוי בינוי מעט מאוד פרויקטים יצאו לדרך והבשילו לכדי בניה בפועל, הוחלט בממשלה על הקמת הרשות להתחדשות. תפקידה של הרשות הוא לתכלל את כל העשייה בתחום, תוך הקמת מנהלות עירוניות שיסייעו בכל רשות מקומית רלוונטית, אשר תפקידן לגשר ולטפל בחסמים הקיימים במימוש פרויקט פינוי בינוי מול היזמים, הדיירים והרשות המקומית. בתוך הרשות להתחדשות הוקם אורגן שתפקידו להיות ממונה על פניות הדיירים.

הממונה על פניות הדיירים –
תפקיד הממונה על פניות הדיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית הוקם בשנת 2018 מכח סעיף 7לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו- 2016 . תפקיד הממונה על פניות דיירים הוא לברר פניות של דיירים בעניינים הנוגעים למיזמי התחדשות עירונית . כך למשל, ניתן לפנות לממונה בנושאים אלה :

1) מנהלות עירוניות, התנהגות יזמים, התנהגות דיירים אחרים, כולל טענות להפעלת לחץ בלתי סביר על
דייר בכדי שייתן את הסכמתו להצטרף לפרויקט .

2) התנהגות של מארגנים שלא בהתאם להוראות חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז- 2017 (להלן: החוק). למשל מארגן שהפר את חובת ההגינות והזהירות שהוא חב לבעלי הדירות על פי החוק ולא פעל לטובת בעלי הדירות בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, או שלא מסר את כל המידע שיש בידיו בעניין מהותי הנוגע לעסקת הפינוי ובינוי או לעסקה לפי תכנית החיזוק .

3) תוקף הסכם לארגון עסקת התחדשות עירונית – באפשרות בעל דירה לפנות לממונה לשם קבלת אישור שלפיו פקע הסכם ארגון של אי עמידה בהוראות חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז- 2017.

4) בטלוּת עסקת פינוי ובינוי – באפשרות בעל דירה שחתם על עסקת פינוי ובינוי בשפה שאינה ידועה לו ומבלי שהיזם או מי מטעמו הסביר לו את עיקרי העסקה בשפה הידועה לו, לפנות לממונה לשם קבלת החלטה שלפיה, בנסיבות העניין, העסקה בטלה .

פנייה שהוגשה לממונה תועבר לאדם או לגוף שאליו מתייחסת או שעל התנהלותו מתלונן הפונה, לשם קבלת התייחסות לפנייה. ייתכן שהפונה יידרש להעביר לממונה פרטים או מסמכים נוספים קודם שתועבר הפנייה לנילון .

הממונה תפרסם את החלטתה בדבר הפנייה בתוך 90 יום ממועד הגשתה. הממונה רשאית להאריך את זמן המענה ב- 90 ימים נוספים לכל היותר, תוך כדי ציון הסיבה להארכת המועד.

החלטת הממונה על פניות דיירים שפניית דייר היא מוצדקת בשל הפרת הוראת כל דין תשמש ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי. המשמעות היא שהפונה לא יצטרך להוכיח את טענותיו במסגרת הליך שיוגש לבית המשפט, במידה ופנייתו נמצאה מוצדקת על ידי הממונה. כמובן שאם יובאו בפני בית המשפט ראיות נגדיות או יועלו טענות הסותרות את קביעת הממונה, ייתכן שבית המשפט יפסוק בניגוד לקביעת הממונה.

גלילה לראש העמוד